Política de privacitat

Fundació Privada Hospital Evangèlic (en endavant, “EL TITULAR DEL PORTAL”) es compromet, en qualitat de Responsable del tractament de les seves dades personals, a adoptar en tot moment les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018.

EL TITULAR DEL PORTAL tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant-se que aquestes reben la protecció adequada i que no són objecte d’ utilització indeguda. Així mateix, la voluntat de EL TITULAR DEL PORTAL és la de ser transparent en l’ àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a disposició dels anteriors tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades.

L’objectiu de la Política de Privacitat és informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui les cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc Web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privacitat i en la Política de Cookies.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és:
Denominació social: Fundació Privada Hospital Evangèlic
N.I.F: G08489528
Telèfon: + 34 93 285 99 55
Direcció postal: C. Camèlies, 15-17 08024 Barcelona
Correu electrònic: info@nouhospitalevangelic.com

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels productes, serveis o funcionalitats sol·licitats pels clients i usuaris, EL TITULAR DEL PORTAL necessitarà tractar amb unes dades o altres que, en general, seran les següents:

 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon de contacte, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i DNI, entre d’ altres;
 • Dades associades a l ‘ execució d’ un contracte de compravenda o de prestació de serveis amb EL TITULAR DEL PORTAL: dades identificatives i de contacte, dades de pagament, informació sobre les compres, comandes i devolucions, entre d’ altres;
 • Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc Web certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada en la Política de Cookies de EL TITULAR DEL PORTAL;
 • La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc Web i als dispositius que utilitza per accedir i interactuar amb aquest. Algunes de les dades que recopilem són: l’adreça IP del dispositiu que està usant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés al Lloc Web, l’adreça d’Internet de la web per la qual va accedir al nostre Lloc Web, informació sobre les pàgines visitades per l’usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació en cada pàgina;
 • Dades sobre els seus gustos i preferències personals.

Les dades personals recopilades són tractades per a les finalitats següents:

 • Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts per EL TITULAR DEL PORTAL: poder proporcionar-li el producte o servei que sol·liciti, poder operar el nostre negoci a nivell intern (en termes de comptabilitat, auditoria i altres funcions internes) i gestionar el pagament dels productes i serveis;
 • Anàlisi de la qualitat: realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels productes i serveis oferts per EL TITULAR DEL PORTAL;
 • Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;
 • Accions publicitàries i de màrqueting: inclou principalment la personalització dels serveis que oferim i fer recomanacions en funció de la interacció amb EL TITULAR DEL PORTAL a través del seu Lloc Web (p.ex.: en base a l’historial de compra i navegació). En cas que vostè ens presti el seu consentiment, les seves dades personals seran utilitzades per remetre-li periòdicament informació sobre nous productes que puguin resultar del seu interès i oferir-li promocions;
 • Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel Lloc Web de EL TITULAR DEL PORTAL.
 • Gestió de Currículums Vitae i Borsa de Treball.

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per a la qual les tractem, tal com es detalla a continuació:

 • Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts per EL TITULAR DEL PORTAL. El tractament de les seves dades és necessari per a la correcta celebració i l’ adequat desenvolupament de la relació contractual amb EL TITULAR DEL PORTAL. La legitimació del tractament de les seves dades també rau en el seu propi consentiment (en decidir contractar els nostres productes o serveis) i en l’interès legítim de EL TITULAR DEL PORTAL per realitzar les comprovacions pertinents per tal d’identificar i prevenir possibles fraus, així com per motius de seguretat;
 • Anàlisi de la qualitat. La legitimació del tractament de les seves dades rau en l’ interès legítim de EL TITULAR DEL PORTAL per analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, als efectes de poder oferir-los productes i serveis de la millor qualitat;
 • Atenció a usuaris i clients. La legitimació del tractament de les seves dades rau en l’interès legítim de EL TITULAR DEL PORTAL per atendre les seves sol·licituds i reclamacions per poder atendre’l adequadament i resoldre les seves peticions. Quan es tracti de supòsits de reclamacions o incidències relacionades amb el producte o servei adquirit, el tractament de les seves dades resulta necessari perquè EL TITULAR DEL PORTAL pugui complir amb les obligacions contractuals. En cas de consultes relacionades amb l’ exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, EL TITULAR DEL PORTAL requereix el tractament de les seves dades per complir amb les obligacions legals que la vinculen en el present àmbit;
 • Accions publicitàries i de màrqueting. La base legal per tractar les seves dades amb finalitats publicitàries i de màrqueting és el consentiment que ens presta per a l’enviament de comunicacions comercials (podent ser personalitzades) i l’interès legítim de EL TITULAR DEL PORTAL per enviar-li comunicacions similars a aquells serveis o productes contractats en el passat o pels quals hagués mostrat interès.
 • Recordeu que, si ens has prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a qualsevol finalitat, té dret a retirar-lo en qualsevol moment.
 • Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web. La legitimació del tractament de les seves dades rau en l’ interès legítim de EL TITULAR DEL PORTAL per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per millorar la qualitat dels nostres serveis.

4. ¿DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per poder ser utilitzades segons la finalitat per la qual van ser recaptades.

Les dades personals s’ emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests supòsits, mantenim bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament, durant els terminis previstos legalment per atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, EL TITULAR DEL PORTAL eliminarà definitivament les seves dades personals.

5. AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractades per membres de EL TITULAR DEL PORTAL que actuen en nom de la mateixa i en relació amb els quals s’ han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme a la legislació vigent en el present àmbit.

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privacitat, EL TITULAR DEL PORTAL necessita compartir les seves dades personals amb els següents tercers:

 • entitats financeres;
 • proveïdors de serveis tecnològics i d’ analítica;
 • proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega i/o establiments col·laboradors dels mateixos.;
 • proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client;
 • proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat;
 • autoritats i organismes públics per: atendre una ordre, citació o investigació judicial o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc Web o violacions de les polítiques del nostre Lloc Web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i investigació de supòsits de frau, entre d’altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els pertinents serveis i se’ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. EL TITULAR DEL PORTAL també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionades amb EL TITULAR DEL PORTAL.

Determinats tercers col·laboradors es troben en països o territoris situats fora de la Unió Europea. En aquests casos, EL TITULAR DEL PORTAL els transfereix les seves dades d’acord amb les garanties exigides legalment per a aquest tipus de situacions:

 • verificant si el tercer es troba ubicat en un país o territori que hagi estat declarat de nivell de protecció adequat per la Comissió Europea;
 • a falta de l’ anterior, verifiquem si concorren alguna de les garanties següents:
 • celebració d’un contracte que contingui clàusules tipus de protecció de dades aprovades per la Comissió Europea;
 • implantació de normes corporatives vinculants, aprovades per l’ autoritat de control competent;
 • l’adhesió del tercer a un Codi de Conducta o a mecanismes de certificació.;
 • a falta de l’ anterior, per realitzar la transferència de les seves dades, li demanem el seu consentiment exprés o l’ autorització expressa de l’ autoritat de control competent.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:

 • Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s’estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractades, entre d’altres.
 • Rectificació (art. 16 RGPD): permet adreçar-se al Responsable del tractament per modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per completar les que fossin incompletes.
 • Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractades pel Responsable.
 • Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.
 • Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que aquests siguin enviats a un tercer, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret davant tractaments emparats per la base legítima d’ un interès públic o un interès legítim del Responsable.
 • Oposició al tractament automatitzat (art. 22 RGPD): li permet no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en vostè o l’afecti significativament de manera similar.

6.1. Com puc exercir els meus drets?
Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, EL TITULAR DEL PORTAL posa a la seva disposició els següents mitjans:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a EL TITULAR DEL PORTAL (C. Camèlies, 15-17 08024 Barcelona), indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;
 • Enviant formulari emplenat i signat, havent d’ adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l’ adreça de correu electrònic: info@nouhospitalevangelic.com

A continuació, es faciliten els formularis per poder exercir els diferents drets:

Així mateix, té dret a dirigir-se a la corresponent autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Formulari Presentació de Reclamacions).

7. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat està subjecta a revisió contínua per part de EL TITULAR DEL PORTAL, modificant-se sempre que resulti necessari per tal d’adaptar-la a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web.
En cas que l’actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les seves dades personals, li notificarem aquesta modificació a través del nostre Lloc Web (mitjançant un banner, un pop-up o una notificació push) als efectes que pugui revisar-la i valorar-la.
Per això, li recomanem revisar periòdicament la Política de Privacitat per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les seves dades personals.