Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Fundació Privada Hospital Evangèlic és una Fundació inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya inscrita amb el número 184.
N.I.F.: G08489528
Domicili Social: C. Camèlies, 15-17 08024 Barcelona
Telèfon: + 34 93 285 99 55
Adreça de correu electrònic: info@nouhospitalevangelic.com
Lloc Web: https://hospitalevangelicdebarcelona.com

1. OBJECTE

El present Avís Legal té com a objectiu informar tots els usuaris sobre la configuració i condicions d’ús del Lloc Web (https://www.nouhospitalevangelic.com) de Fundació Privada Hospital Evangèlic (en endavant, “EL TITULAR DEL PORTAL”). D’aquesta manera, EL TITULAR DEL PORTAL compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de EL TITULAR DEL PORTAL, modificant-se sempre que resulti necessari per tal d’adaptar-lo a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc Web.

2. ACCEPTACIÓ DE L’ USUARI

L’accés i ús del nostre Lloc Web li atribueix la condició d’usuari. Des d’aquest accés i/o ús, es considera que l’usuari accepta de forma absoluta i sense reserves les normes i condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el nostre Lloc Web.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

3.1. Caràcter gratuït d’accés al Lloc Web

L’accés i ús del Lloc Web de EL TITULAR DEL PORTAL té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del Lloc Web estiguessin sotmesos al pagament d’algun preu, els usuaris seran prèviament i degudament informats a través del Lloc Web per a la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin en cada moment.

3.2. Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web d’acord amb les disposicions del present Avís Legal, havent d’abstenir-se de realitzar les següents accions:

 • dur a terme activitats contràries a la llei vigent, moral, als bons costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives de drets i interessos de EL TITULAR DEL PORTAL o de tercers (en especial, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).
 • utilitzar el Lloc Web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir hiperenllaços o hipervincles al Lloc Web o a algun dels seus continguts (llevat d’autorització expressa i per escrit de EL TITULAR DEL PORTAL).
 • falsejar la identitat de l’ usuari o suplantar la d’ un tercer, així com facilitar dades falses en l’ emplenament de formularis i altres documents d’ anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a EL TITULAR DEL PORTAL permanentment actualitzada, sent a més l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que pogués causar a EL TITULAR DEL PORTAL o a tercers per això.
 • utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web estan destinats per ser utilitzats per persones majors d’edat. Únicament es permet l’accés i ús del Lloc Web per part de menors d’edat si aquests últims compten amb l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec.

EL TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés al Lloc Web, els seus contingut i serveis, si existeixen indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal. EL TITULAR DEL PORTAL conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li davant l’ usuari, en especial els referents a l’ inici de procediments judicials penals o civils.

4. RESPONSABILITATS

L’usuari utilitza el Lloc Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent davant EL TITULAR DEL PORTAL i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’ incompliment de l’ esmentada obligació.

EL TITULAR DEL PORTAL proporciona als seus usuaris l’accés al present Lloc Web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. A més, el Lloc Web utilitza cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per obtenir més informació sobre les cookies que gestiona EL TITULAR DEL PORTAL, l’usuari pot accedir a la nostra Política de Cookies.

No obstant, EL TITULAR DEL PORTAL no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

 • la falta de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, a causa de causes alienes al control de EL TITULAR DEL PORTAL.
 • accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc Web.
 • fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
 • continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc Web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix amb la normativa legal aplicable. EL TITULAR DEL PORTAL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.
 • informació publicada al Lloc Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
 • errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió al Lloc Web.
 • un ús del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal.
 • l’incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a través del Lloc Web.
 • informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu i no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, xarxes socials o qualsevol altra plataforma que permeti a usuaris i tercers publicar continguts al Lloc Web. Tanmateix, en virtut dels arts. 11 i 16 de la LSSICE, EL TITULAR DEL PORTAL es posa a disposició dels òrgans competents col·laborant amb ells de forma activa en la retirada i, si s’escau, el bloqueig de tots aquells continguts que atemptin contra els principis recollits en l’article 8 de l’esmentada Llei. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’infringir l’esmentat precepte legal, es prega que ho notifiqui immediatament a EL TITULAR DEL PORTAL.

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, per tal de facilitar l’accés de l’usuari a informació d’empreses col·laboradores. EL TITULAR DEL PORTAL no exerceix cap control sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. EL TITULAR DEL PORTAL únicament ofereix a l’usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les condicions d’ús i polítiques de privacitat publicades en els llocs web o aplicacions vinculats.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

EL TITULAR DEL PORTAL, en qualitat de titular i responsable del present Lloc Web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran tractades per EL TITULAR DEL PORTAL d’acord amb la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

A tal efecte, les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta de les obligacions i garanties establertes en l’ esmentada normativa legal.

Per obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels nostres usuaris, consulteu la nostra Política de Privacitat.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts del Lloc Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de EL TITULAR DEL PORTAL o de tercers, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells pel mer accés i ús del Lloc Web.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc Web de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte en els casos contemplats legalment o expressament autoritzats per EL TITULAR DEL PORTAL. En aquest sentit, s’exceptua l’explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per EL TITULAR DEL PORTAL als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l’ús personal i privat dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en el Lloc Web.

Qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que incompleixi l’anterior obligació, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de EL TITULAR DEL PORTAL o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

Per tal de poder realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de EL TITULAR DEL PORTAL o dels seus legítims titulars, pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic EL TITULAR DEL PORTAL.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, essent competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’ usuari, en virtut de l’ acceptació de les previsions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

No obstant això, si l’ usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l’ Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent-se conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l’ usuari.