Declaració d’accessibilitat

Nou Hospital Evangèlic s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://hospitalevangelicdebarcelona.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i/o la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

A) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

En aquesta declaració d’accessibilitat no es recullen les barreres de les pàgines externes tot i que formin part del procés de navegació.

 • El lloc web conté imatges sense contingut alternatiu (criteri 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • L’estructura d’encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia. (criteri 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • La visualització del web pot no ser adequada quan es navega a través d’un dispositiu mòbil i es modifica l’orientació de la pantalla (criteri 9.1.3.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns camps dels formularis no contenen propietats que permetin emplenar-los automàticament amb les dades que l’usuari tingui guardades als seus dispositius. (criteri 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts es superposin (criteri 9.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Es podria perdre contingut o funcionalitat a algunes pàgines si l’usuari no navega fent scroll en dues dimensions. (criteri 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • La modificació de l’espaiat del text pot ser insuficient per a alguns usuaris (criteri 9.1.4.12 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • Alguns elements no són accessibles a través del teclat (criteri 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus no segueix un ordre seqüencial. (criteri 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El text d’alguns enllaços no aporta informació contextual suficient (criteri 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Algunes pàgines no contenen elements que permetin localitzar continguts per múltiples vies (cercadors, mapa web, etc.) (criteri 9.2.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els textos dels encapçalaments i etiquetes poden no ser comprensibles per tots els usuaris (criteri 9.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Les etiquetes així com els texts dels encapçalaments poden ser repetitius o incomprensibles per a tots els tipus d’usuaris i podria ser diferent el text de l’etiqueta del control de formulari (criteri 9.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus del teclat no sempre és visible (criteri 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns formularis poden mancar etiquetes i instruccions suficients (criteri 9.3.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns formularis no s’identifiquen els errors que l’usuari pugui cometre i tampoc se li ofereixen suggeriments per corregir-los (criteri 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla (criteri 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No es compleixen tots els criteris de la norma UNE EN 301549:2022 (criteri 9.6 de la norma UNE-EN 301549:2022).

Documents Pdf

 • Alguns documents PDF contenen imatges sense contingut alternatiu (criteri 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • Alguns documents PDF contenen imatges sense alternatives i manca de marcat de taules i encapçalaments (criteri 10.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns documents PDF s’ha fet ús del color per transmetre informació sense oferir cap alternativa (criteri 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns documents PDF contenen elements textuals que no tenen prou contrast amb el fons. (criterii 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns documents PDF el contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons també pot ser insuficient per alguns usuaris amb discapacitat visual (criteri 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns documents PDF contenen títols que no descriuen la seva temàtica o propòsit. (criteri 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns documents PDF l’idioma no s’ha especificat a les seves propietats.(criteri 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).

Audiovisuals

 • Els audiovisuals no contenen subtítols. (criteri 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els audiovisuals no contenen audiodescripcions. Només alguns ofereixen subtítols (criteri 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els audiovisuals no contenen audiodescripcions. Només alguns ofereixen subtítols (criteri 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).

B) Càrrega desproporcionada: No aplica.

C) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
Tot i que s’hi està treballant, el web podria contenir arxius ofimàtics en format PDF, de contingut multimèdia o d’altres formats que no acompleixin tots els requeriments d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 de gener de 2024

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb

Darrera revisió de la declaració: 10/01/2024